Informační web IS Argis

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém plánování civilních zdrojů – IS Argis jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP), přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady při plnění povinností uložených:

   • zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
   • zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a
   • vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, v platném znění.

Dnem 4. června 2001 byl zahájen provoz centrální internetové verze IS Argis. Uživatelé všech úrovní k systému přistupují pomocí zabezpečené komunikace v prostředí Internetu. Nezbytné technické a programové podmínky pro práci s tímto systémem jsou na straně uživatele minimální.

Informační systém Argis umožňuje:

  • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a
  • podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné součásti Krizového plánu.

Organizačním prostředkem pro sběr informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) je pro tyto účely zpracovaný Číselník nezbytných dodávek (CND).

Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob (PPFO) je zabezpečen s využitím speciálního SW nástroje. Jeho pomocí je HZS krajů za účelem přípravy na krizové situace umožněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje v souladu s odst.(3) § 15 zákona č. 240/2000 Sb.