Informační web IS Argis

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje Informační systém plánování civilních zdrojů – IS Argis jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a ústředních správních úřadů při plnění povinností uložených:

  • zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
  • zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
  • vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Uživatelé k systému přistupují pomocí zabezpečené komunikace v prostředí Internetu. Nezbytné technické a programové podmínky pro práci s tímto systémem jsou na straně uživatelů minimální.

Informační systém Argis umožňuje:

  • práci s daty podle územní nebo rezortní příslušnosti,
  • podporu zpracování Plánu nezbytných dodávek jako součásti Krizového plánu.

Organizačním prostředkem pro sběr údajů o nezbytných dodávkách (věcných zdrojích) je Číselník nezbytných dodávek.

Řízený sběr údajů od právnických a podnikajících fyzických osob je zabezpečen s využitím speciálního SW nástroje. Jeho pomocí je Hasičskému záchrannému sboru krajů za účelem přípravy na krizové situace umožněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje v souladu s § 15, odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.