Informace pro HZS kraje

HZS kraje v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, vyžaduje a zpracovává údaje o právnických a podnikajících fyzických osobách – dodavatelích nezbytných dodávek (ND) a vkládá je do systému.

Oslovení dodavatele ND

Cílem je oslovit vybraný ekonomický subjekt – možného dodavatele ND a požádat ho o vyplnění údajů o své osobě a schopnosti dodat předmět ND. Informační systém Argis umožňuje tyto údaje systémově vyžádat a zpracovat při dodržení následujících zásad:

  • potřeby ND pro řešení krizové situace pro svůj správní obvod nebo okruh své působnosti v souladu s vyhláškou č. 498/2000 Sb. stanoví a do systému vkládá příslušný správní úřad (SÚ),
  • po návrhu možných dodavatelů ND (z úrovně SÚ nebo HZS kraje) a vložení základních informací o každém vybraném subjektu provede HZS kraje jednotlivě jejich oslovení;
  • při oslovení je systémem vygenerován dopis (vzor) obsahující údaje o přiděleném uživatelském účtu (jméno a přístupové heslo), který je nutné chránit před zneužitím. Text dopisu se zobrazí na obrazovce a je možné ho vytisknout a ručně doplnit nezbytné údaje nebo jeho obsah (text) přesunout do některého textového editoru (MS WORD, Wordpad, Notepad), tam ho upravit a následně vytisknout,
  • dopisy v elektronické podobě nejsou v systému ukládány. Proto je vhodné je ukládat lokálně do předem připravené složky, chráněné proti neoprávněnému přístupu,
  • takto upravený dopis lze cestou datové schránky odeslat oslovovanému subjektu,
  • pokud oslovovaný subjekt nemá přístup k internetu, HZS kraje mu odešle k vyplnění společně s oslovovacím dopisem i předvyplněný formulář s podklady pro plán ND k vyplnění požadovaných údajů. Předvyplněný formulář lze vygenerovat systémem. Vyplněný či aktualizovaný formulář pak oslovený subjekt – dodavatel ND vrací zpět HZS kraje k zapracování do systému.