Informace pro HZS kraje

Dodavatelé ND ve stavu „-nenavržen-“ 

Dodavatelé, kteří doposud zůstali z jakýchkoli důvodů v části „Nouzové hospodářství – Nezbytné dodávky – Dodavatelé“ ve stavu „-nenavržen“, byli převedeni dne 2.7.2009 do stavu „Návrh“ a objevili se tak v seznamu navržených dodavatelů (Nouzové hospodářství – Zpracování dat – Návrh dodavatelů). Opatřením na úrovni aplikace již nebudou v ARGISu dodavatelé ve stavu  „-nenavržen-“ vznikat a z toho důvodu byla v aplikaci odstraněna funkce Návrh. V případě dotazů se obraťte na správce IS.

Změny vyvolané zprovozněním IS ARGIS verze 2.1 (a platné také pro verzi 2.2)

V souvislosti se zprovozněním IS ARGIS verze 2.1 dne 8.září 2003 došlo na úrovni HZS k několika změnám:

 1. Se zrušením okresních úřadů zanikla v IS ARGIS identifikace okresů (u HZS územních odborů), t.zn. že pracovníci stávajících územních odborů vystupují vůči ekonomickým subjektům z úrovně a s účtem HZS kraje (při oslovení se v oslovovacím dopise generuje adresa HZS kraje).
 2. HZS každého kraje (včetně HMP) má svého správce účtů, který spravuje účty uživatelů HZS kraje a účty ekonomických subjektů z celého území kraje.
 3. Tento správce účtů zajistí, aby v odkazu HZS (stránka „Správní úřad – detail“) byly úplné a aktuální informace.
 4. Uživatelské účty správců účtů (tj. uživatelská jména ve struktuře „adm_khzs_xxxxx“, kde řetězec „xxxxx“ odpovídá kódu příslušného kraje /např. kód Středočeského kraje je „CZ021“/, přičemž rozlišení na malá či velká písmena není významné; a uživatelská hesla, která budou vygenerována ve spolupráci se zhotovitelem) budou v nejbližších dnech rozeslány na ředitelství HZS jednotlivých krajů. Při prvním přihlášení bude uživatel (správce) vyzván ke změně hesla. Tímto novým heslem se pak bude přihlašovat do systému.
 5. Číselník nezbytných dodávek, který je v systému základním organizačním prostředkem pro sběr informací o potřebách SÚ a o nezbytných dodávkách (ND) a krizových informacích (KI) pro jejich zabezpečení, je v IS ARGIS zatím využíván podle návrhu SSHR; jeho úprava pro potřeby HZS ČR bude realizována až na základě konkrétních návrhů uživatelů z řad HZS.

V případě jakýchkoli pochybností či problémů lze využít informační web IS ARGIS včetně kontaktů na konkrétní pracovníky.

Oslovení Dodavatele nezbytných dodávek

Cílem je oslovit Ekonomický subjekt či jeho Organizační složky jako vybraného dodavatele nezbytné dodávky (dále jen DND) a požádat ho o vyplnění údajů o sobě, odpovědných zástupcích, kontaktech, uzavřených smlouvách a zejména o své schopnosti dodat předmět nezbytné dodávky pro překonání krizových stavů. V souladu se zákonem č.240/2000 Sb. má právo tyto údaje vyžadovat pouze HZS kraje. Informační systém ARGIS (dále jen IS ARGIS) umožňuje tyto údaje vyžádat při dodržení následujících zásad:

 • potřeby pro řešení krizové situace pro svůj správní obvod nebo okruh svěřené působnosti v souladu s vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb. (dále jen vyhláška) stanoví a do IS vkládá pracovník příslušného správního úřadu;
 • po návrhu možných dodavatelů nezbytných dodávek (z úrovně SÚ nebo HZS kraje) k pokrytí stanovených potřeb a vyplnění známých informací o subjektu, osobách a kontaktech vyvolá příslušný pracovník HZS kraje v IS ARGIS funkci „Oslovení subjektu“;
 • dále postupuje v souladu s příručkou ARGIS/NH;
 • při oslovení je systémem vygenerován dopis (vzor) obsahující údaje o přiděleném uživatelském účtu (jméno a přístupové heslo do aplikace), který je nutné chránit před zneužitím. Text dopisu se zobrazí na obrazovce a je možné ho vytisknout a ručně doplnit nezbytné údaje nebo jeho obsah (text) přesunout do některého textového editoru (MS WORD, Wordpad, Notepad), tam ho upravit a následně vytisknout;
 • dopisy v elektronické podobě nejsou v systému ukládány. Proto je vhodné je ukládat lokálně do předem připravené složky, chráněné proti neoprávněnému přístupu;
 • takto upravený dopis lze v obálce odeslat oslovovanému DND;
 • pokud je pracovníkovi HZS kraje známo, že DND nemá přístup do aplikace, odešle mu k vyplnění společně s oslovovacím dopisem i prázdný Formulář zpracování údajů (s podklady pro Plán nezbytných dodávek) přístupný na výše uvedené internetové adrese v odkazu (vzor), předvyplněný formulář lze rovněž vygenerovat systémem z obrazovky „Návrh dodavatelů – detail“ využitím odkazu „Tisk dat dodavatele“). Vyplněný či aktualizovaný formulář pak DND vrací zpět na HZS kraje pro převedení vyplněných údajů do aplikace (způsob předání vyplněného formuláře a převedení dat záleží na dohodě mezi zástupcem DND a pracovníkem HZS kraje).