Základní informace

Legislativa

Informační systém Argis je nástrojem informační podpory systému HOPKS v oblasti zajišťování věcných zdrojů v souladu se zákony a vyhláškami:

  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
  • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
  • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Terminologie a zkratky:

DND – dodavatel nezbytné dodávky
ORP – obec s rozšířenou působností
KÚ – krajský úřad
ÚSÚ – ústřední správní úřad
DMD – dodavatel mobilizační dodávky
HZS – hasičský záchranný sbor