Informace pro DND

Dodavateli nezbytných dodávek (DND) se v souladu se zákonem rozumí „právnické a podnikající fyzické osoby“.

Dodavatelem nezbytné dodávky se rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky.

Organizační složka podniku (§7 zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník):

    1. Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsaná v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy (§8) podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod.
    2. Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku.
    3. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Zkratkou SÚ jsou označeny správní úřady podle zákona č. 241/2000 Sb. – jsou to ústřední správní úřady (ÚSÚ), krajské úřady (KÚ) a obecní úřady s rozšířenou působností (ORP).